Info

Name: Annoy-o-Tron

Class: Neutral

Rarity: Free

Type: Hero

Health: 30

Set: Tavern Brawl

Faction: Neutral