Info

Name: Baron Geddon

Class: Neutral

Type: Hero

Health: 30

Set: Blackrock Mountain