Info

Name: Chromaggus

Class: Neutral

Type: Hero

Health: 30

Set: Blackrock Mountain