Info

Name: Kel'Thuzad

Class: Neutral

Type: Hero

Health: 45

Set: Naxxramas