Info

Name: Loatheb

Class: Neutral

Type: Hero

Health: 75

Set: Naxxramas