Info

Name: Maexxna

Class: Neutral

Type: Hero

Health: 30

Set: Naxxramas