Info

Name: Onyxia

Class: Neutral

Type: Hero

Health: 30

Set: Blackrock Mountain