Info

Name: Skeleton

Class: Neutral

Type: Minion

Cost: 1

Attack: 1

Health: 1

Set: Naxxramas